فرم پرسشنامه

رفیت آسیاب مورد درخواست ( ورودی غلات (کیلوگرم در ساعت))


چه نوع غلات برای آسیاب مد نظر است؟

لطفا میزان هر نوع غله را به درصد اعلام کنید.
برنج (Ri)
%
گندم (W)
%
چاودار (R)
%
ذرت (M)
%
ارزن (H)
%

تولید سمولینا از گندم ضروری است؟

تولید سمولینا از ذرت ضروری است؟


آرد تولیدی به چه منظور مصرف خواهد شد؟

نان (only)
%
نان سفید
%
نان ساندویچی (رول)
%
فرنی
%
پودینگ
%
کیک
%
سایر مصارف (لطفا تعیین کنید)
%

چه نوع آرد می بایست تولید شود؟

میزان خاکستر / بر پایه خشک

480 - 500
%
%
500 - 600
%
%
600 - 650
%
%
800 - 850
%
%
1.250 - 1.350
%
%

چه تجهیزات جانبی در سایت موجود است؟


توضیحات (در صورت وجود)


تماس

شرکت/ موسسه
مسوول برقراری ارتباط *
خیابان
کد پستی
شهرستان
کشور *
شماره تلفن
فکس
ایمیل *
For more information, see & https://policies.google.com/privacy?hl=de .
Feedback